Mention legal

SOS-arts is een gedeponeerde merknaam van SoS-arts bv. Postadres SOS-arts bv, Postbus 5411, 6802 EK - Arnhem.
Alle regionale vennootschappen worden beheerd door SOS-arts Nederland bv.

Leverings-en betaalvoorwaarden SOS-arts

1. SOS-arts verzorgt 24/7 visites van artsen.
2. De patiënt dient de visite ter plaatse aan de arts te betalen
3. SOS-arts kan geen garanties geven dat verzekeraars de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Stad Holland heeft aangegeven voor haar leden de kosten van een visite gedeeltelijk te vergoeden.
4. SOS-arts zal afhankelijk van de triage in volgorde van urgentie of chronologie patiënten bezoeken. De SOS-arts verplicht zich de visite zo snel mogelijk te verrichten.
5. Bij de zogenaamde urgenties U1 en U2 zal SOS-arts naar de alarmdiensten van 112 verwijzen of doorschakelen.
6. SOS-artsen hebben geen toegang tot patientendossiers. De patient is verplicht de sos-arts op diens verzoek te informeren over zijn/haar medische geschiedenis en medicatie.
7. Indien een oproep na triage voor visite wordt bevestigd heeft SOS-arts het recht een creditcardgarantie te vragen.
8. SOS-ARTS bv is niet verantwoordelijk voor het medisch handelen van de aangestuurde arts. De SOS-arts is zelf medisch verantwoordelijk.
9. SOS-artsen werken op basis van incidentele oproepen, de patiënt kan bij een vervolgoproep niet vragen om dezelfde arts.
10. SOS-artsen maakt alleen verslag op van een visite voor de eigen huisarts van de patiënt wanneer de patiënt dit vraagt.
11. Indien de patiënt in gebreke blijft bij betaling wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau en komen de extra kosten daarvan voor rekening van de patient.
12. SOS-arts heeft alleen met verzekeraar Stad Holland een overeenkomst dat deze een gedeelte van de kosten aan SOS-arts vergoedt. De patiënt dient dit bij de oproep aan de telefoniste aan te geven dmv het verzekeringsnummer. Alle andere patiënten dienen de visite zelf aan de arts te voldoen.
13. SOS-arts is gerechtigd wanneer daar in bepaalde gevallen naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.
14. In geval van niet tijdige betaling is de debiteur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, vanaf de vervaldag over het openstaand bedrag rente verschuldigd naar een percentage gelijk aan dat van de wettelijke rente.
15. Boven de in het vorige artikel genoemde wettelijke rente dient de debiteur aan SOS-arts te vergoeden alle buitenrechtelijke kosten welke met de invordering van het verschuldigde bedrag gemoeid zijn. De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal € 35 en voorts al hetgeen SOS-arts verschuldigd zal zijn aan een deurwaarder, incassobureau of advocaat, aan wie SOS-arts de vordering ter incasso geeft, een en ander berekend op grond van het door de betrokkene normaal gehanteerde incassotarief.
16. SOS-arts is gerechtigd om reeds aangenomen werk te weigeren of niet uit te voeren indien de debiteur in gebreke blijft, dit zonder nadere schriftelijke of mondelinge waarschuwing vooraf.
17. Mondeling verstrekte opdrachten om werk uit te voeren worden als bindend beschouwd zonder dat schriftelijke bevestiging zal worden vereist.
18. SOS-arts, noch haar coördinator, kan aansprakelijk gesteld worden voor werk dat aangenomen is, doch door overmacht niet uitgevoerd kan worden.